Uśrednione pensum nauczyciela
Odpowiada
10.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Pytanie dot. godzin ponadwymiarowych. Uczę w zespole szkół. Pensum 18 godz. Mam 21 godz. W klasach niematuralnych, 2 godz. w klasie maturalnej i 2 godz. zajęć wyrównawczych klasach niematuralnych. Rozliczam się z wypracowanych godzin ponadwymiarowych. Dyrekcja przekreśla mi moje godziny obniżając je do jakichś uśrednionych. Nic liczbowo nie zgadza się szczególnie w przypadku dni wolnych, gdy trzeba stosować współczynnik 3.6. Jakie powinno być prawidłowe i czytelne wyliczenie? 

Odpowiedź:

Szczegółowe zasady rozliczania pensum określa organ prowadzący szkołę. Zatem odpowiedzi należy szukać w odpowiedniej uchwale jeżeli chodzi o sposób ustalania uśrednionego pensum. Każda godzina realizowana przez nauczyciela ponad ustalone jest godziną ponadwymiarową.

Uzasadnienie:

Ustalony dla nauczyciela plan zajęć może nie wyczerpywać obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych we wszystkich tygodniach roku szkolnego np. w związku z wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego przez maturzystów. W takim przypadku nauczyciel powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego określa organ prowadzący szkołę w trybie odrębnej uchwały. Uśrednienie pensum oznacza, iż nauczyciel w pewnym okresie roku szkolnego naucza większą liczbę godzin a w innym okresie mniejszą (a nie średnią). Jednak otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zawartego stosunku pracy (niezależnie od realizowanego wymiaru czasu pracy w danym okresie roku szkolnego). Przykładowo jeśli pensum nauczyciela po uśrednieniu wynosi np. 20 godzin to każda godzina realizowana ponad tak uśrednione pensum jest godziną ponadwymiarową. Dla ustalenia liczby ogólnej liczby godzin ponadwymiarowych w trakcie całego roku przyjmuje się wymiar uśredniony. Jednak nauczyciel tak naprawdę nie realizuje wymiaru uśrednionego, ale większą liczbę godzin w pewnej części roku a niższą w innej części roku. Przykładowo nauczyciel o pensum 18 godzin, realizujący 5 godzin w klasach maturalnych, powinien nauczać w miesiącach wrzesień-kwiecień (do czasu zakończenia nauki przez maturzystów) 20 godzin obowiązkowego wymiaru w tygodniu a przez cały rok szkolny zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i niezależnie od faktu, iż w maju i czerwcu realizuje tylko 15 godzin, otrzymuje pełne wynagrodzenie, jak za cały etat (odpowiednio każda godzina ponad 20 godzin do kwietnia oraz ponad 15 godzin od maja jest godziną ponadwymiarową).  Zatem w sytuacji, gdy taki nauczyciel realizuje od kwietnia, zgodnie z powyższą zasadą, mniejszą liczbę godzin to otrzymuje wynagrodzenie jak za pełen etat (nie mniejsze). Podobnie w okresie do kwietnia jego wynagrodzenie nie powinno być wyższe, bowiem realizacja w tym okresie większej liczby godzin rekompensuje ich brak w okresie od kwietnia – po odejściu klas maturalnych. Praca wykonywana przez nauczyciela w zwiększonym  wymiarze w pełnym okresie roku szkolnego nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Podstawa prawna:

  • 35 ust.1, art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz