Urlop zdrowotny a działalność gospodarcza
Odpowiada
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel prowadzący własną działalność gospodarczą może wykorzystać urlop zdrowotny?

ODPOWIEDŹ

Regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia zostały zawarte w przepisach art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU nr 233, poz. 1991). Zgodnie z przywołaną ustawą nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, który przepracował w szkole co najmniej 7 lat, może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przepracowania zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo jednego roku. W całej swojej karierze zawodowej nauczyciel może przebywać na wspomnianym urlopie 3 lata. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Zgodnie z przepisem art. 73 ust. 5 przywołanej ustawy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 73 ust. 7 przywołanej ustawy w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może:– nawiązać stosunku pracy, – podjąć działalności zarobkowej.Jeżeli nauczyciel nawiąże stosunek pracy lub podejmie działalność zarobkową, dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać go ze wspomnianego urlopu, określając termin, w którym nauczyciel jest obowiązany do powrotu do pracy.

Mając na uwadze powyższe, prowadzenie działalności gospodarczej jest działalnością zarobkową, a więc nauczyciel nie może prowadzić jej podczas urlopu dla poratowania zdrowia. Dotyczy to również sytuacji, gdyby działalność ta była rozpoczęta przed rozpoczęciem wspomnianego urlopu. Dlatego jeżeli chce Pan skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, powinien Pan działalność gospodarczą zawiesić lub zamknąć.

Należy zwrócić uwagę, że toczące się obecnie prace nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w dużej mierze dotyczą również zmian w zasadach udzielania i odbywania urlopu dla poratowania zdrowia. Jedną z proponowanych zmian jest właśnie doprecyzowanie przepisu, zgodnie z którym w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. Zgodnie ze wspomnianym projektem zmian z przywołanego przepisu powinno jasno wynikać, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może zarówno nawiązać stosunku pracy lub podjąć działalności zarobkowej, jak i kontynuować dodatkowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej.

dr Adam Balicki pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz