Urlop wychowawczy a wynagrodzenie nauczyciela
Odpowiada
30.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Witam, 7.12.2017 urodziłam dziecko urlop macierzyński, później uzupełniający wypoczynkowy i od 14 marca zamiast iść na urlop wychowawczy wróciłam do pracy na 17/24 wszystkie dokumenty złożone na czas, wnioskowałam na okres od 14.03 do 21.06 czyli do czasu zakończenia zajęć szkolnych A nie do 31.08 jednak wypłatę za lipiec otrzymałam jakbym była cały czas na części etatu. Pani w sekretariacie twierdzi, ze taki wniosek musi trwać do 31.08. Jak powinno być?

                Zgodnie z przepisem art. 67d  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2018, poz. 967)– nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednie obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dyrektor szkoły jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek nauczyciela. Zgodnie z ustępem 2 przywołanego artykułu wspomniany wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymierza zatrudnienia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków (DzU 2015, poz. 2243). Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodnie z art. 67d ust. 3 Karty Nauczyciela w przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, a w innych przypadkach – z początkiem roku szkolnego.        

Zakładam, że o taki wniosek chodzi autorce pytania. Przywołana regulacja nie wskazuje na minimalny okres trwania okresu w jakim pracownik mógłby korzystać z obniżonego czasu pracy, wskazuje jedynie maksymalny okres korzystania z tego uprawnienia, czyli okres przysługującego urlopu wychowawczego. Zgodnie z przepisem art. 186 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (t.j. DzU 2019, poz. 1040)  wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

            Mając na uwadze powyższe nie wiedzę konieczności, aby wniosek obejmował termin 31 sierpnia.

            Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jak zakładam zatrudniona jest Pani w szkole w organizacji pracy, której zaplanowane są ferie zimowe i letnie, a więc wraz z zakończeniem zajęć dydaktycznych rozpoczęła Pani korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisem art.  67 ust. 1 Karty Nauczyciela za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu. Zgodnie z przepisem §5  rozporządzenia MEN z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (DzU Nr 71, poz. 737) wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela ustala się, dzieląc miesięcznie wynagrodzenie przez liczbę 30. Z powyższego wynika, że za podstawę wynagrodzenia za jeden dzień urlopu przyjmuje się 1/30 miesięcznej wysokości wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo. Wobec powyższego należy uwzględnić wynagrodzenie za okres poprzedzający urlop wypoczynkowy.

Dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz