Urlop bezpłatny
Odpowiada
13.10.2010

PYTANIE

W jaki sposób należy nauczycielowi potrącić z wynagrodzenia kwotę za 1 dzień urlopu bezpłatnego.


ODPOWIEDŹ

Przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn., zm. ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) nie określają, w jaki sposób obliczyć wysokość wynagrodzenia, jaka powinna zostać nauczycielowi potrącona z tytułu przebywania na urlopie bezpłatnym.

Wskazówki w tej kwestii znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289 z późn. zm., ostatnie z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

Wobec powyższego miesięczną stawkę wynagrodzenia danego nauczyciela należy podzielić przez liczbę godzin w miesiącu (przyjmując, ze w tygodniu miał ich 40, a jeden dzień to nie więcej iż 8 godzin). Następnie otrzymaną kwotę należy pomnożyć w tym wypadku przez 8 godzin (czyli liczbę godzin pracy w jednym dniu) i otrzymaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje za cały miesiąc.

Marta Handzlik - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz