Unieważnienie egzaminu poprawkowego
Odpowiada
25.03.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy dyrektor ma prawo unieważnić egzamin poprawkowy z matematyki skoro wcześniej stwierdził, że został on przeprowadzony prawidłowo?

Dyrektor unieważnił egzamin dopiero kiedy otrzymał od egzaminowanego ucznia odwołanie, w którym ten zwrócił uwagę, że w komisji było małżeństwo – nauczyciele tego samego przedmiotu. Została powołana druga komisja, która przepytała ucznia, z tych samych pytań z których odpowiadał na wcześniejszym egzaminie – bez losowania zestawu.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

Wobec powyższego należy uznać, że o ile w przypadku ustalania oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu przez komisję rozpatrującą odwołanie ucznia nie może być mowy o ustaleniu niższej oceny od ustalonej wcześniej, o tyle w przypadku egzaminu poprawkowego takiego warunku nie ma.

Wydaje się jednak, że pytający miał na myśli egzamin klasyfikacyjny, gdyż w przypadku egzaminu poprawkowego przepisy prawa nie przewidują możliwości odwołania się. W takiej sytuacji ocena ustalona w wyniku odwołania nie może być niższa od oceny otrzymanej na skutek egzaminu klasyfikacyjnego.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz