Umowa lojalnościowa pracownika
Odpowiada
19.11.2010

PYTANIE

Jestem zatrudniona w gimnazjum publicznym jako nauczyciel bez pełnych kwalifikacji. Pierwsza umowę otrzymałam na czas określony od 1 września do 25 czerwca 2010 roku.


Kwalifikacje pełne uzyskam dopiero w czerwcu 2011 oku. Otrzymuję dopłatę w ramach doskonalenia nauczycieli, a dyrektor kazał mi podpisać umowę lojalnościową na 3 lata. Trochę to dla mnie dziwne, że mam podpisywać tzw. lojalkę skoro dyrektor nie zatrudnia mnie na te trzy lata – za okres wakacji nie otrzymuje wynagrodzenia. Czy po przepracowaniu 10 miesięcy przysługuje mi jakiś urlop, czy powinnam mi za to dostać wynagrodzenie? Co w takiej sytuacji dzieje się z trzynastką?

ODPOWIEDŹ

Art. Zgodnie z art. 1034 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289, z późn. zm., ostatnie z 2010 r. nr 105, poz. 655 – dalej jako k.p.) pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

Nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia, jeśli:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

3) w okresie określonym w umowie rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

4) w okresie określonym w umowie rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Przepisy k.p. przewidują, że pracodawca nie ma obowiązku podpisywania z pracownikiem umowy, jeśli nie zamierza zobowiązać go do zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Określenie „nie ma obowiązku” nie oznacza zakazu, nawet jeśli pracodawca nie zamierza nauczyciela dalej zatrudniać. Natomiast okres 3-letni nie jest niezgodny z zapisami ustawy.

Z pytania nie wynika, czy nauczyciel jest zatrudniony w szkole na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm. ostatnie, DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650 – dalej k.p.) czy tez na podstawie art. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ,ostatnie DzU z 2010 r. nr 54, poz. 320 – dalej u.s.o.).

W pierwszym przypadku stosować do niego należy przepisy Karty Nauczyciela, wobec czego zgodnie z art. 64. ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli zależy od miejsca zatrudnienia. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Urlop wypoczynkowy tych nauczycieli trwa zatem przez okres dwóch tygodni w czasie ferii zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (druga połowa czerwca) do dnia zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia).

Art. 64 ust. 5 KN ustawy stanowi, iż nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych i w czasie ich trwania. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Jeden miesiąc pracy odpowiada 5,6 dnia urlopu. Niepełne dni urlopu zaokrągla się w górę.

W związku z powyższym nauczycielowi przysługuje urlop proporcjonalny do czasu trwania umowy. Jeśli nie wykorzysta urlopu ze względu na rozwiązanie stosunku pracy, to należy mu wypłacić ekwiwalent.

Natomiast do nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 7 u.s.o. zastosowanie znajda przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 153 § 2 k.p. prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjął pierwszą pracę.

Zgodnie z art. 1551 k.p. w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba, że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Skoro pracownik zatrudniony był przez 10 miesięcy, to będzie mu przysługiwał urlop w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Natomiast ekwiwalent będzie można mu wypłacić tylko w sytuacji, gdy przed zakończeniem stosunku pracy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Odnośnie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to będzie mu ono przysługiwało za 2010 rok w obu przypadkach, niezależnie od tego, na jakiej podstawie zawarto z nim stosunek pracy.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz