Udzielanie korepetycji przez dyrektora
Odpowiada
09.12.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy przepisy oświatowe zabraniają dyrektorowi gimnazjum udzielania korepetycji uczniom, którzy są z innej szkoły i z innego miejsca zamieszkania? Komu dyrektor może, a komu nie może udzielać korepetycji?

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów oświatowych bezpośrednio odnoszących się do udzielania korepetycji, czy to przez nauczyciela czy dyrektora. Pewne działania, jak udzielanie korepetycji uczniom, z którymi nauczyciel lub dyrektor prowadzi zajęcia lub dla których jest dyrektorem, mogą być uznane jako przesłanki uchybienia godności zawodu nauczyciela i rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną. W mojej ocenie jednak udzielanie korepetycji uczniom nieuczęszczającym do danego gimnazjum w opisanym przypadku nie powinno być przesłanką takiej odpowiedzialności. Miejsce zamieszkania uczniów ma mniejsze znaczenie, ważne jest żeby nie byli to uczniowie z gimnazjum, w którym stanowisko dyrektora sprawuje korepetytor.

UZASADNIENIE

Nauczyciel wykonujący swój zawód odgrywa nie tylko rolę wykładowcy, ale także wychowawcy i opiekuna dzieci oraz młodzieży. Z uwagi na charakter tej pracy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dyrektor jest nauczycielem, zatem przepisy te należy stosować również do niego. Stosownie do treści art. 75 ust. 1 KN wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub podstawowym obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN.

Na mocy art. 76 ust. 1 KN za popełnienie czynu stanowiącego uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciel może być ukarany karą dyscyplinarną:

- naganą z ostrzeżeniem,

- zwolnieniem z pracy,

- zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

- wydaleniem z zawodu nauczycielskiego.

Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu przewinień stanowiących uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, ale mogą to być dla przykładu takie zdarzenia, jak:

- użycie przemocy fizycznej w stosunku do ucznia,

- naruszenie godności ucznia,

- molestowanie seksualne,

- przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości,

- stosowanie niedozwolonych metod wychowawczych.

- jak również udzielanie korepetycji uczniowi, z którym nauczyciel prowadzi zajęcia w szkole.

Nie ma wątpliwości, że udzielanie korepetycji uczniowi, z którym nauczyciel prowadzi zajęcia jest tego rodzaju przewinieniem. Nie znaczy to jednak, że w każdym przypadku prowadzenie korepetycji jest nieetyczne. Nauczyciel może udzielać korepetycji. Przy wykonywaniu takiej pracy musi jednak pamiętać o swoim godnym zachowaniu. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby praca poza szkołą nie miała wpływu na wykonywanie pracy nauczyciela, np. poprzez stawianie lepszych ocen czy innego traktowania uczniów, którzy przychodzą na korepetycje.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz