Udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia
Odpowiada
08.12.2008PYTANIECzy przysługuje mi wyrównanie za lipiec?


Dnia 27 czerwca 2008 roku zdałam egzamin magisterski z wynikiem celującym, a 4 lipca dostarczyłam do pracy kserokopię stron indeksu zawierających informację o zdobyciu tytułu magistra. Na podstawie tego dokumentu we wrześniu otrzymałam wyrównanie podstawowej pensji za sierpień. Ponieważ dokument dostarczyłam w lipcu, to za lipiec nie przysługuje mi wyrównanie. Dyplom magistra dostarczyłam 30 września (data wydania dyplomu 8.07.2008 r.). Obecnie dyrekcja twierdzi, że nie przysługuje mi wyrównanie za lipiec, ponieważ dyplom dostarczyłam dopiero we wrześniu.
ODPOWIEDŹ
Rozstrzygniecie tej kwestii znajduje się w art. 39 Karty Nauczyciela oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Przywołany paragraf brzmi:
„Udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje
poprzez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów)
albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów”.Na podstawie tych uregulowań pracownik jest zobligowany do przedłożenia pracodawcy oryginalnych dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii, by w ten sposób udokumentować prawo do odpowiedniej stawki wynagrodzenia. Nie można zatem w Pani przypadku traktować przedłożenia indeksu jako spełnienia tych wymagań. Przedłożony pracodawcy 30 września
dyplom ukończenia studiów jest dokumentem ważnym prawnie do podjęcia czynności, aby dokonać wyrównania stawki wynagrodzenia. Punktem spornym stała się data, od której przysługuje Pani wyższe wynagrodzenie i tu należy się odnieść do art. 39 Karty Nauczyciela:

Art. 39.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.
Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego”.


Dokumentem potwierdzającym Pani kwalifikacje jest dyplom wydany w dniu 8 lipca 2008 roku, a więc prawo do wyższej stawki wynagrodzenia przysługuje Pani
z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, tj. od 1 sierpnia 2008 roku.Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (DzU z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz