Tytuł Honorowego Profesora Oświaty
Odpowiada
10.12.2009

PYTANIE

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję w małym gimnazjum − mimo to mam wiele osiągnięć i nagród dyrektora, wójta.


W mojej ocenie spełniam wymogi, aby wystąpić o tytuł honorowego profesora oświaty, ale mam pytanie: czy warunkiem koniecznym ubiegania się o ten tytuł jest, posiadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9i ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) tytuł profesora oświaty można nadać nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 lat jako nauczyciel dyplomowany, oraz posiadającemu znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Tytuł ten nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Wniosek do Kapituły o nadanie wspomnianego tytułu składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli właściwy kurator.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (DzU z 2008 r. nr 163, poz. 1017) Kapituła ocenia dorobek zawodowy nauczyciela kandydującego do wspomnianego wcześniej tytułu, biorąc pod uwagę w szczególności:

- jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym: osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, uczniami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,

- pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym: stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

- wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym: wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wyskoki poziom kultury języka.

Ponadto Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

- opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,

- uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,

- znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,

- publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Jak można zauważyć z powyższych uwag posiadanie przez nauczyciela ubiegającego się o tytuł profesora oświaty Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie jest obligatoryjne. Posiadanie wspomnianego Medalu będzie stanowiło dowód szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, a co za tym idzie będzie stanowiło dowód na posiadanie uznanego dorobku zawodowego nauczyciela. Jednakże zgodnie z przytoczonym wcześniej rozporządzeniem takim dowodem może być również inna nagroda przyznana za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne: ministra, kuratora, starosty, burmistrza, wójta itp.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz