Teczka awansu zawodowego
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam szereg pytań dotyczących mojego awansu. Może przedstawię swoją sytuację. Jestem nauczycielem mianowanym i obecnie pracuję w szkole ponadpodstawowej. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2015 roku, został on przedłużony do 04.10.2019 ze względu na urlop macierzyński i rodzicielski. W czasie trwania stażu pracowałam w gimnazjum, które zostało wygaszone 31.08.2019. Znalazłam pracę w obecnym zespole szkół ponadgimnazjalnych w którym kontynuowałam staż tak naprawdę przez miesiąc i 04.10.2019 zakończyłam staż. Dyrektor ZSP otrzymał ode mnie we wrześniu plan rozwoju i wniosek o kontynuowanie stażu. Po zakończeniu stażu oddałam dyrektorowi całościowe sprawozdanie ze stażu a dyrektor wystawił mi ocenę dorobku zawodowego. Mam pytanie dotyczące dokumentów jakie mam oddać to kuratorium, gdyż usłyszałam różne wersje które nie były poparte żadnymi przepisami. Do teczki dołączyłam wniosek o wszczęcie postępowania, kopię sprawozdania, ocenę dorobku, kopię dyplomów i analizę i opis dwóch punktów z rozporządzenia zgodnie z tym czego wymaga kuratorium - informacje na stronie internetowej. Jeśli chodzi o sprawozdanie to pisałam je zgodnie z planem rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzenie z 2013 roku. W okresie trwania mojego stażu rozporządzenie to uległo zmianie w 2018 roku i trzeci raz w 2019. Moja sytuacja jest o tyle skomplikowana, bo szczerze mówiąc nie wiem czy obowiązują mnie przepisy zgodnie z którymi rozpoczynałam staż, czy te z którymi kończę czy też te które były pomiędzy. Czy do teczki w kuratorium powinnam dołączyć także dokumenty z poprzedniej szkoły, w której pracowałam tzn. plan rozwoju, częściowe sprawozdanie - które praktycznie się nie różni od końcowego bo dotyczy jednego miesiąca, a także ocenę częściową pracy od byłego dyrektora. Jeśli tak to w jakich przepisach jest o tym mowa i na jakie przepisy mam się powołać jeśli nie muszę tego oddać do kuratorium? Mam jeszcze pytanie co do oceny dorobku i pracy? Zaczynając staż obowiązywała mnie ocena dorobku. Kończąc też mam ocenę dorobku. W czasie zmiany pracy w sierpniu 2019 od poprzedniego dyrektora powinnam otrzymać ocenę pracy i czy muszę ją również dołączyć do teczki do kuratorium? Jakie przepisy to regulują? Mam dosyć skomplikowaną sytuację zawodową. Panie w kuratorium mają różne zdania na ten temat ale nie podają żadnych przepisów, które to regulują. Jest tylko informacja co powinno być w teczce a nie ma informacji o dokumentach ze szkół poprzednich. Bardzo prosiłabym o wyjaśnienie tej kwestii bo mam wrażenie że kuratorium tak interpretuję przepisy że nie są one korzystne dla nauczyciela. Pragnę również poinformować że moje byłe gimnazjum zostało wygaszone i część nauczycieli została zwolniona. Szkoły nie ma , dyrektor pracuje w zupełnie innej miejscowości w innym województwie i wydobycie jakichkolwiek dokumentów jest ciężkie.

Odpowiedź:

Przepisy wprowadzające zmiany w awansie zawodowym tak z dniem 1 września 2018 r., jak i z dniem 1 września 2019 r. przewidują zasadę, że o tym, jakie przepisy stosować w sprawie wszczęcia postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego, decyduje dzień zakończenia stażu. Przepisy przewidują różne regulacje: w zależności od tego czy staż zakończył się do 31 sierpnia 2018 r., w okresie od 1 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r. r, czy po 1 września 2019 r.  Nauczyciele mianowani, którzy zakończą staż od 1 września 2019 r. składają wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego już na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września 2019 r. tj. rozporządzenia MEN z 26 lipca 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Zatem w teczce na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego muszą się znaleźć następujące dokumenty (a nie jakeś inne):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora placówki o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego poświadczonej przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.,  w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.;
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Jeżeli chodzi o to, czy trzeba załączyć ocenę pracy za okres stażu od poprzedniego pracodawcy to zgodnie z art. 12 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela w przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu. Zatem ocenę przedkłada się dyrektorowi a nie kuratorowi w teczce.

Podstawa prawna:

 • art. 9d ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)
 • art. 125, art. 127 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) ,
 • art. 11, art. 12 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287 ze zm.),
 • § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz