Szkolne szatnie
Odpowiada
07.12.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy są jakieś przepisy regulujące, jak powinny wyglądać szatnie WF (normy metrażowe, jakościowe, wyposażeniowe)?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla budynków szkolnych i pomieszczeń jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zalicza się oprócz łaźni, natrysków, łazienek, ustępów, umywalni, również szatnie i przebieralnie.

Powinny mieć one wentylację spełniającą wymagania przepisów wspomnianego rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. Ich wysokość powinna wynosić w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Ich posadzki powinny być zmywalne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe itd.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szkoły i placówki mogą nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Oznacza to zakup wyrobów przez szkoły tylko w sytuacji przedstawienia przez producenta aktualnych certyfikatów zgodności lub certyfikatów bezpieczeństwa wydanych przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki akredytujące wyroby. Producenci i handlowcy są zobligowania do poddawania wyrobów procedurze certyfikacji na zgodność ze standardami polskich i europejskich norm.

Dyrektorzy szkół i placówek zobowiązani zapisami § 2 rozporządzenia do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce powinni przy wyborze mebli, urządzeń sportowych, sprzętu szkolnego i urządzeń rekreacyjnych zwracać uwagę na to, że dany sprzęt posiada aktualne certyfikaty wyrobu bezpiecznego oraz czy jest dobrej jakości.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz