Szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie
Odpowiada
25.07.2011

PYTANIE

Czy w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie może być zlikwidowana Karta Nauczyciela?


ODPOWIEDŹ

O zakresie stosowania Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozstrzyga art. 1 tej ustawy. Nie jest możliwe wyłączenie stosowania Karty Nauczyciela ani aktem wewnątrzzakładowym, ani decyzją organu prowadzącego, ani w drodze porozumienia z zatrudnionymi w szkole nauczycielami. Karta Nauczyciela w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a stanowi, że ustawie podlegają także nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. [Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855, z późn. zm.) stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. W stosunku do tej grupy nauczycieli Karta Nauczyciela ma jednak ograniczony zakres stosowania. Określa go art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. Do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczycieli zatrudnionych na stanowisku dyrektora, zastosowanie mają przepisy:

1) art. 6 – obowiązki nauczyciela,

2) art. 9 – kwalifikacje wymagane od nauczycieli,

3) rozdziału 3a – awans zawodowy nauczycieli,

4) art. 22 ust. 3 i 4 – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć; przepis ust. 3 dotyczy wyłączenia stosowania art. 91b ust. 1 w odniesieniu do przepisów art. 86 i 88, natomiast przepis ust. 4 dotyczy wyznaczenia dyrektora, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela,

5) art. 26 – wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa,

6) art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 – nagrody kuratorów oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

7) art. 51 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

8) art. 70a ust. 3, 4 i 6 – wyodrębnienie w budżetach wojewodów i w budżecie Ministra Edukacji Narodowej środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określone w rozporządzeniu, wydanym na podstawie delegacji ustawowej z ust. 6, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków,

9) rozdziału 10 – odpowiedzialność dyscyplinarna,

10) art. 86 – prawo do zaopatrzenia emerytalnego,

11) art. 88 – warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę,

12) art. 90 – dodatek za tajne nauczanie.

Ponadto, bez względu na wymiar zatrudnienia nauczyciela, mają zastosowanie przepisy:

1) art. 11a – legitymacja służbowa,

2) art. 63 – ochrona nauczyciela.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz