Szatnia szkolna
Odpowiada
18.05.2010

PYTANIE

Proszę o podanie przepisów bhp dotyczących szatni w szkole średniej. Czy dyrektor może zlikwidować szatnię, a wieszaki umieścić w klasach?


Czy to jest zgodne z przepisami? Klasy mieszczą się w trzech budynkach, uczniowie muszą przechodzić na lekcje z jednego budynku do drugiego.

ODPOWIEDŹ

Przepisy prawne nie rozstrzygają wprost, czy można zastąpić szatnię wieszakami umieszczonymi w pomieszczeniach lekcyjnych. W ogóle kwestia szatni szkolnej nie znalazła uregulowania w przepisach powszechnie obowiązujących. Wobec tego nie ma prawnego zakazu zastosowania rozwiązania przedstawionego w pytaniu.

Jednakże można się zastanowić, czy niezapewnienie szatni nie stoi w sprzeczności z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.), który nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Zarzut niewywiązania się przez dyrektora z tego obowiązku może paść na przykład podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmiot kontrolujący może zakwestionować wieszanie odzieży wierzchniej w salach, w których uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne, jako niehigieniczne. Zwykle przy takich rozwiązaniach uczniowie pozostają w obuwiu, w którym przyszli do szkoły. Szczególnie niekorzystne jest to zimą i w trakcie opadów atmosferycznych. Kilkugodzinne pozostawanie w ocieplanym lub przemoczonym obuwiu może sprzyjać powstawaniu różnych chorób, na przykład grzybicy stóp. Poza tym, problemem staje się wówczas utrzymanie w czystości podłóg w całym budynku szkolnym. Mokre podłogi z powodu śniegu wniesionego na butach pogarszają stan bezpieczeństwa w szkole. Konsekwencje tych zaniedbań obciążą dyrektora szkoły.

Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że szatnia szkolna jest niezbędna, aby zrealizowany był obowiązek dyrektora zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

W przypadku szkoły zlokalizowanej w kilku budynkach, należałoby zorganizować szatnie w każdym budynku i tak rozplanować lekcje, aby uczniowie wszystkie zajęcia w danym dniu mieli w jednym budynku.

Wymagania dotyczące szatni określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w rozdziale 6 reguluje sprawę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których w § 76 zalicza szatnie. Zgodnie z § 77 szatnia powinna mieć wentylację i wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany szatni powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci (§ 78 ust. 1).

Z kolei załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w § 6 stanowi, że szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Powinny być suche i w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym (§ 7 ust. 1), a podłoga powinna być łatwa do utrzymania w czystości (§ 2 ust. 2). W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną na godzinę wymianę powietrza (§ 7 ust. 3).

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, doradca prawny Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz