Świadczenie urlopowe
Odpowiada
18.02.2011

PYTANIE

Czy nauczycielom przebywającym na urlopach: bezpłatnym, zdrowotnym, wychowawczym, szkoleniowym itp. należą się świadczenie urlopowe?


ODPOWIEDŹ

Świadczenie urlopowe jest świadczeniem ze stosunku pracy i przysługuje za okres świadczenia pracy oraz za inne urlopy, poza bezpłatnym (jeżeli urlop bezpłatny trwał cały rok szkolny). Świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Uzasadnienie:

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli reguluje art. 53 ust 1a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674), zgodnie z którym z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ma zastosowanie art. 174 § 2 kodeksu pracy.

Prawo lub utrata prawa do tego świadczenia zależy od rodzaju urlopu na którym przebywa nauczyciel. Urlop bezpłatny zawiesza obowiązek świadczenia pracy, a co za tym idzie zawiesza obowiązek wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy po stronie pracodawcy. Jeżeli na urlopie bezpłatnym przebywa nauczyciel krócej niż rok szkolny, to świadczenie urlopowe wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

W wypadku pozostałych urlopów, tj. wychowawczego, szkoleniowego, dla poratowania zdrowia – świadczenie urlopowe należy wypłacić w pełnej wysokości ponieważ nauczyciele przebywający na wymienionych urlopach pozostają w stosunku pracy i zachowują prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń z tego wynikających.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz