Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Odpowiada
19.08.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym zapytać o możliwość podjęcia przeze mnie stażu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego pracowałam przez 2 lata, ale nigdy nie miałam podpisanej umowy na czas wakacji:

  1. Umowa zawarta 31.08.2012 r. na zastępstwo (cały etat, język polski) od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
  2. Umowa: 01.09.2013–30.06.2014 (praca w wymiarze 15/25; następnie 13/25, 17/22, 11/18, 13/18 etatu) – język rosyjski (2 godz.), świetlica i nauczanie indywidualne (2 gimnazjalistów, 5 przedmiotów humanistycznych).
  3. Umowa: 01.09.2014–30.06.2015 (pełny etat: świetlica i nauczanie indywidualne).

Czy czas trwania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 2 lata i 9 miesięcy – to w sumie 33 miesiące czy 29 miesięcy? Tzn. czy bierzemy pod uwagę rok szkolny czy kalendarzowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9d ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), dalej KN, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat. Należy podkreślić, że ustawodawca, wprowadzając okres karencyjny niezbędny do rozpoczęcia nauczycielskiego stażu, posługuje się sformułowaniem „co najmniej dwóch lat” przez co wskazuje minimalny czas rzeczywistego zatrudnienia, który musi upłynąć, aby nauczyciel mógł rozpocząć staż. Z przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika, że była Pani zatrudniona w szkole łącznie powyżej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, w związku z czym wymóg ten należy uznać za spełniony.

Stosownie do art. 9d Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN nauczyciel rozpoczynający staż na kolejny stopień awansu powinien skierować w tej sprawie wniosek do dyrektora szkoły z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Dalej, w myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 KN, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Ustawodawca nie posługuje się tu sformułowaniem „lat szkolnych”, a więc należy przez to rozumieć 2 lata i 9 miesięcy jako następujące po sobie miesiące kalendarzowe, liczone zasadniczo (najczęściej, bo bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym nauczyciel złożył wniosek) od 1 września, czyli od początku roku szkolnego.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela staż to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN. Wynika z tego, że poza wyjątkami, o których mowa w KN (w art. 9d ust. 5 i w dodanym niedawno art. 5a KN), staż zakończy się 31 maja – mam tu na myśli wyłącznie staż rozpoczęty 1 września, przy założeniu, że nie został on przedłużony z powodu ciągłej nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nieobecność w pracy – z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy – trwająca nie dłużej niż miesiąc nie skutkuje przerwaniem ani wydłużeniem stażu. Z kolei nieobecność z tych przyczyn trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, ale nie dłużej niż rok, powoduje przedłużenie stażu o czas trwania nieobecności. W wypadku nieobecności trwającej dłużej niż rok nauczyciel musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze czasu (9d ust. 5 KN). Z kolei w wypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z tych przyczyn (oraz tych, o których mowa w 9d ust. 5 KN) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze czasu.

Na koniec warto przywołać brzmienie art. 9f ust 2 KN, zgodnie z którym nauczycielowi kontraktowemu oraz nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz