Staż nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
16.12.2009
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

 

Kiedy kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego, jeśli rozpoczął się 10.09.2007 r. (początek roku szkolnego przypadał na 3 września)?

Czy wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego można w tej sytuacji przedłożyć 29 sierpnia lub 3 września?

ODPOWIEDŹ

 

Staż każdego nauczyciela, w tym nauczyciela starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, musi rozpocząć się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Wynika to z postanowienia art. 9d ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.). Zapis ten oznacza, że dzienna data rozpoczęcia stażu nie ma znaczenia, o ile musi mieści się między pierwszym a 14 dniem zajęć w szkole.

Rozpoczęcie stażu przez każdego nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, następuje na jego wniosek złożony do dyrektora szkoły (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). Ustawa nie określa dziennej daty przedłożenia tego dokumentu. Logiczne jest jednak, że musi stać się przed upływem 14 dnia zajęć lekcyjnych, w przeciwnym razie staż nie zostanie rozpoczęty. Nauczyciel mianowany zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego. Stanowi o tym § 3 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm.)

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela staż nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jeśli więc nauczyciel rozpoczął staż we wrześniu 2007 roku, koniec stażu przypadnie na koniec roku szkolnego 2009/2010 (czyli na 31 sierpnia).

Warto pamiętać, że nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzyma decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku. Jeśli przekroczy ten termin, data wydania decyzji przesuwa się na 31 października. Regulują to art. 9b ust. 3 i ust. 3a Karty Nauczyciela. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

„Art. 9b. 3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Art. 9b. 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. (…)

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;

2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. (…)

Art. 9c. 3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. (…)

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. (…)

Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm.).

„§ 3. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

§ 3. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

§ 3. 4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.”

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz