Staż na stopień nauczyciela mianowanego
Odpowiada
24.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zapoznałam się z odpowiedziami ekspertów. Mam jednak dodatkowe szczegółowe informacje związane z moim pytaniem: Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w grudniu 2019 r. Aktualnie we wrześniu 2022r. złożyłam plan rozwoju na nauczyciela mianowanego z założeniem wymiaru stażu 1 rok i 9 miesięcy. Po analizie dotychczasowych przepisów przejściowych staż jest skrócony do roku i 9 miesięcy. Może się okazać, że w tym szczególnym przypadku jako nauczycielka, która miała staż na nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy /rocznik 2018/2019/ - mam jeszcze bardziej skrócony staż na nauczyciela mianowanego do wymiaru 9 miesięcy. W przypadku okresu 9 miesięcy jest to bardzo trudne do zrealizowania. Pytanie: Czy mogę np przerwać staż albo po prostu nie uda się zrealizować w wymiarze 9 miesięcy i ponownie złożyć wniosek o staż w roku szkolnym 2023/2024? Czy w takim przypadku staż będzie miał wymiar 2 lata i 9 miesięcy - wg starych przepisów /lub ewentualnie skrócony do roku i 9 miesięcy. Wg analizy przepisów mam czas na realizację stażu i zdanie egzaminu do 2027 roku na starych zasadach. Chyba, że się mylę. Stąd moje pytanie - i pewnie nie tylko moje.

Odpowiedź:

Nauczyciele którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. Dodatkowo ich staż zostaje skrócony do roku i 9 miesięcy a w niektórych przypadkach do 9 miesięcy (jeżeli staż na kontraktowego realizowany być przez 12 miesięcy).

Mimo skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego do 1 roku i 9 miesięcy lub 9 miesięcy (w przypadku nauczycieli kontraktowych, którzy uzyskali ten stopień awansu po stażu trwającym 12 miesięcy), wymagania na stopień nauczyciela mianowanego nie uległy zmianie. Należy je uwzględnić w planie rozwoju zawodowego.

Moim zdaniem, jeżeli już rozpoczęła Pani staż to go kontynuuję zgodnie z planem rozwoju zawodowego, który może być zmieniany zgodnie z odpowiednimi przepisami. I teraz po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły (art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.). Z kolei dyrektor w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ustala ocenę dorobku zawodowego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i zapoznaniu się z projektem przygotowanym przez opiekuna stażu. Aby można było kontynuować procedurą awansową niezbędna jest pozytywna ocena dorobku zawodowego.

W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Jeżeli to nie pomoże trzeba odbyć staż od nowa, mojej ocenie, na starych zasadach jeżeli jeszcze nie upłynął termin 31 sierpnia 2027 r.

Jeżeli nie uda się uzyskać stopnia awansu nauczyciela mianowanego do 31 sierpnia 2027 r. to po tej dacie awans zawodowy na nauczyciela mianowanego będzie realizowany w Pani przypadku na nowych zasadach.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji do 31 sierpnia 2022 r.,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.),
  • 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz