Stawka wynagrodzenia nauczyciela
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć ile wynosi stawka godzinowa według Karty Nauczyciela. Ile wynosi stawka za rewalidację oraz godzinę doraźnego zastępstwa, a także godziny ponadwymiarowe.

Odpowiedź:

To reguluje art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela.  Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 Karty Nauczyciela). Godziny rewalidacyjne realizowane są w ramach pensum nauczyciela.

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się na podstawie otrzymywanego wynagrodzenia dyrektora z pełnego etatu. W przypadku dyrektora nie ma jednak znaczenia, iż realizuje pensum obniżone, ponieważ zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

Godzina ponadwymiarowa to godzina realizowana przez nauczyciela ponad określony dla niego obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Godziny takie przydzielane są nauczycielowi w szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Natomiast przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Za każdą zrealizowaną przez nauczyciela godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa przysługuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Natomiast stawka osobistego zaszeregowania dyrektora szkoły wynika z jego umowy o pracę (aktu mianowania).

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa  w drodze regulaminu m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Często wątpliwości dotyczą wymiaru pensum nauczyciela, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne. W orzecznictwie wskazano, że pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne jest uregulowane w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 714/12). W przepisach nie wyróżnia się bowiem odrębnego stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. Zazwyczaj zajęcia te realizują nauczyciele zatrudnieni w szkole albo na stanowisku nauczyciela przedmiotu albo specjalisty (psychologa, pedagoga, logopedy). Wówczas zajęcia te są realizowane według obowiązującego nauczyciela pensum.

Uchwała organu prowadzącego w sprawie pensum nauczycieli zajmujących stanowiska, których Karta Nauczyciela nie określa w art. 42 ust. 3, powinna obejmować także stanowisko nauczyciela rewalidacji, jednakże pensum to byłoby stosowane, tylko w przypadku gdy zajęcia te miałyby być jedynymi zajęciami prowadzonymi przez nauczyciela

Podstawa prawna:

  • 30 ust. 6 pkt 2, art. 35, art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz