Statut szkoły a rozporządzenie MEN
Odpowiada
15.07.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Mam problem z ustaleniem, który dokument jest wiążący dla mnie jako nauczyciela oraz dla rodziców moich uczniów: statut szkoły czy rozporządzenie MEN z aktualnymi zmianami?

Odpowiedź:

Ustawy i rozporządzenia są aktami prawa powszechnie obowiązującego. Zajmują pozycję nadrzędną w stosunku do statutu szkoły, który jest aktem prawa wewnętrznego, obowiązującym wyłącznie w danej szkole.

Statut wydaje się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ustawa ta określa organy uprawnione do nadania (art. 58 ust. 6) lub uchwalenia statutu (art. 50 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 2) oraz wymienia obligatoryjną materię statutową (art. 60 ust. 1). Zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie, są także określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

W statucie nie zamieszcza się przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, na podstawie której statut został wydany (chodzi o ustawę o systemie oświaty), oraz innymi ustawami, a także przepisów prawnych niezgodnych z rozporządzeniami. W razie niezgodności regulacji statutowej z ustawą lub rozporządzeniem stosuje się odpowiedni przepis ustawy lub rozporządzenia.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organem powołanym do kontroli statutu pod względem jego zgodności z prawem jest kurator oświaty. Zgodność statutu z prawem należy rozumieć jako zgodność regulacji statutowej z ustawami i rozporządzeniami. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne (niezgodne) z prawem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz