Spóźnienie na lekcję
Odpowiada
27.07.2013
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel ma prawo wyprosić ucznia z klasy za spóźnienie się na lekcję?

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem takiego prawa nauczyciel nie ma. Podczas zajęć szkolnych uczniowie powinni znajdować się pod nadzorem nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w tym czasie. Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Również zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm), nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Ponadto przepis § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) stanowi, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do niej.

Z drugiej strony uczeń ma obowiązek punktualnego przybycia na zajęcia lekcyjne. Ewentualne sankcje za spóźnienia powinny być wskazane w przepisach prawa wewnątrzszkolnego (statucie szkoły).

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz