Spotkanie ucznia poza szkołą
Odpowiada
11.06.2010

PYTANIE

Jaki skutek może mieć spotkanie poza szkołą pijanego ucznia i jego wychowawcy?


ODPOWIEDŹ

Spotkanie poza szkołą pijanego ucznia z wychowawcą może za sobą pociągać rozmaite skutki, wśród których wymienić należy:

  1. natychmiastowe powiadomienie rodziców (o ile wychowawca dysponuje numerem telefonu) lub w dniu następnym (jeśli numer jest dostępny tylko w dzienniku lekcyjnym), pamiętać bowiem należy, że za zachowanie dziecka w godzinach pozaszkolnych odpowiadają rodzice,

  2. wezwanie policji, jako że wychowawca ma wiedzę, iż pijany uczeń jest niepełnoletni (chyba, że mowa jest o 18-letnim licealiście), to również zdaje sobie sprawę, że alkohol został mu sprzedany niezgodnie z prawem, a to winno pociągać za sobą odpowiedzialność karną osoby sprzedającej,

  3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w każdej szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania, który zawiera zapisy dotyczące warunków uzyskania z zachowania np. oceny wzorowej czy bardzo dobrej; dokonując oceny z zachowania (śródrocznej i rocznej) uwzględnia się w szczególności (§ 15 ust. 1 powyższego rozporządzenia):

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

odnosząc się do kryterium oceny zachowania ucznia określonego w punkcie 6, trudno nie zauważyć, iż pijany uczeń poza szkołą nie postępuje godnie i kulturalnie, więc uzasadnione będzie stosowne obniżenie oceny z zachowania.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz