Skrócenie stażu na nauczyciela kontraktowego z 1 roku i 9 miesięcy do 12 miesięcy
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Rozpoczęłam awans zawodowy stażysty 1 września 2018 roku według nowych zasad czyli rok i dziewięć miesięcy z wydłużeniem awansu na 15 lat . Dowiedziałam się, że od września 2019 wrócą stare zasady awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Czy wobec tego mogę przerwać staż, który obecnie zaczęłam i zacząć go od nowa od września 2019 na starej ścieżce 10 lat?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku nie trzeba przerywać  stażu. Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września 2019 r. nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go już po 12 miesiącach, czyli 31 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie:

Od 1 września 2019 r. zmienią się przepisy Karty Nauczyciela m.in. w zakresie awansu zawodowego i i oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z art 9 przepisów nowelizujących Kartę w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy. Oznacza to, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r. (ten przepis ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw).

Ponadto nowelizacja przewiduje, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019, po zakończeniu stażu otrzymają ocenę dorobku zawodowego (a nie ocenę pracy) oraz przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego już na zasadach obowiązujących od 1 września 2019 r. Oznacza to, że będą musieli uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

W tym kontekście powstaje pytanie co z realizacją planu rozwoju zawodowego, bowiem plan był ustalony na rok i 9 miesięcy, a nie 12 miesięcy. Nowelizacja nie przynosi odpowiedzi na to pytanie.  Jednak zgodnie z obecnymi regulacjami można wprowadzić modyfikacje w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, w związku ze skrócenie okresu stażu.

Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. Ponadto również nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Zatem te przepisy przepisy dają możliwość dostosowania planu rozwoju zawodowego do zmieniającej się sytuacji prawnej. Zatem nauczyciel musi zaraza po wejściu w życie przepisu skracającego staż o zawnioskowanie do dyrektora o wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego.

Podstawa prawna:

  • art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 201 8 r. poz. 1574),

ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w wersji przyjętej przez Senat).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz