Siedmioletni okres pracy do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia
Odpowiada
26.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy urlopu zdrowotnego. Jestem zatrudniona bez przerwy od 11 lat, w tym dwukrotnie korzystałam z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Czy dyrektor obliczając siedmioletni okres nieprzerwanej pracy ma prawo odmówić mi wydania skierowania na badanie do lekarza medycyny pracy argumentując, że podczas ostatnich siedmiu lat zatrudnienia na zwolnieniach i ww. urlopach pozostawałam dłużej niż przez 6 miesięcy? Czy jednak ponieważ jestem zatrudniona dłużej niż siedem lat, powinien uwzględnić również wcześniejsze lata zatrudnienia i sprawdzić, czy mój staż pracy to przynajmniej siedem lat plus okres przebywania na zwolnieniach/ urlopach nie wypoczynkowych minus 6 miesięcy? Jeśli tak, to jak rozumieć pierwsze zdanie ustępu 4 art. 73 KN: Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.

Odpowiedź:

Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i musi być nieprzerwany (art. 73 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela).  Z informacji podanych w pytaniu wynika, że nauczyciel spełnia te warunki do skorzystania z urlopu zdrowotnego - jest zatrudniony w pełnym wymiarze i ma ponad 7-letni, nieprzerwany staż pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Z informacji wynika, że staż wynosi 11 lat.

Należy jednak pamiętać, że do ww. okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres a konkretnie o nadwyżkę okresu nieobecności ponad 6 miesięcy (art. 73 ust. 3 Karty Nauczyciela). Ponieważ jest Pani zatrudniona dłużej niż siedem lat, dyrektor powinien uwzględnić również wcześniejsze lata zatrudnienia i sprawdzić, czy Pani staż pracy to przynajmniej siedem lat plus okres przebywania na zwolnieniach/ urlopach nie wypoczynkowych  minus 6 miesięcy.

Zatem w opisanej sytuacji obliczenie przedstawia się następująco: liczba dni zatrudnienia nauczyciela - [(łączna liczna dni nieobecności) - 180 dni]

Zatem w opisanej sytuacji dyrektor powinien sprawdzić, czy nauczyciel spełnia warunki formalne. Bada, czy nauczyciel:

  • korzystał wcześniej z urlopu zdrowotnego – jeżeli tak, to ustala, czy łączny wymiar wszystkich urlopów zdrowotnych nauczyciela nie przekroczył 3 lat oraz od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął co najmniej rok,
  • jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony w momencie rozpoczęcia urlopu (ten warunek właściwie będzie badany po wskazaniu daty rozpoczęcie urlopu w orzeczeniu lekarskim),
  • posiada co najmniej 7-letni okres pracy w szkole (w wymiarze nie niższym niż 1/2, o ile nie ma przerw w pracy powyżej 3 miesięcy) – ten warunek dotyczy tylko pierwszego urlopu,
  • nie nabył uprawnień emerytalnych.

Jeżeli warunki formalne do udzielenia urlopu – w zależności czy jest to pierwszy urlop nauczyciela, czy kolejny  – są spełnione dyrektor kieruje nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy.

Zatem musi Pani kolejny raz wystąpić z wnioskiem i najlepiej we wniosku wykazać Pani interpretacje wyliczania siedmioletniego okresu pracy przed udzieleniem pierwszego urlopu.

Podstawa prawna:

  • 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz