Rozmowa kwalifikacyjna
Odpowiada
19.07.2010

PYTANIE

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze parę miesięcy.


Zakończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego i mam opinię Dyrektora Szkoły. Czy w tej sytuacji mogę złożyć w kuratorium dokumenty związane z awansem na nauczyciela dyplomowanego i przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli tylko stan zdrowia na to pozwala, to oczywiście nauczyciel może złożyć wniosek do organu nadzoru pedagogicznego i przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uzasadnienie:

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego składa się z dwóch etapów.

  • Etap szkolny nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły, a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu nadzoru pedagogicznego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  • Etap zewnętrzny postępowanie administracyjne. Złożenie wniosku przez nauczyciela do organu nadzoru pedagogicznego rozpoczyna drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy w formie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz przeprowadza rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Z treści pytania wynika, że nauczyciel pomyślnie zakończył etap szkolny to znaczy odbył staż, złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego (przyjmę, że tak jest i że ta „opinia dyrektora” to właśnie oznacza).

Nauczyciel może więc przystąpić do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego realizowanego przez organ nadzoru pedagogicznego pod warunkiem, że w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim nadal jest zatrudniony w szkole i jest w stanie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, a tym samym wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz