Rozkład materiału nauczania
Odpowiada
18.02.2011

PYTANIE

Rozkład materiału nauczania, czyli zapis kolejnych tematów realizowanych według programu nauczania danego przedmiotu, jest swego rodzaju planem realizacji kolejnych jednostek lekcyjnych.


Z różnych przyczyn, np. konieczność przeznaczenia większej liczby godzin na realizację danego tematu niż to zaplanowano, może on ulec pewnym zmianom. Czy można w czasie roku dokonywać modyfikacji tego planu, czy też należy bezwzględnie trzymać się ustalonego rozkładu? I nie chodzi tu o pomyłki, tylko o zmiany, których konsekwencją są nieco inne zapisy w dzienniku lekcyjnym niż to wynika z rozkładu materiału, jaki każdy nauczyciel przygotowuje na początku roku szkolnego i przedstawia dyrektorowi do akceptacji.

ODPOWIEDŹ

Podczas procesu dydaktycznego nauczyciel jest zobowiązany do zrealizowania określonej dla danego typu szkoły oraz przedmiotu, jak też etapu edukacyjnego podstawy programowej. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego są to ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, jak też zadania wychowawcze szkoły, uwzględnione odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Za realizację podstawy programowej odpowiada nauczyciel, i sprawujący nad nim nadzór pedagogiczny dyrektor szkoły. Rozkłady materiału nauczania, czy inaczej zwane plany dydaktyczne, mają charakter pomocniczy w zaplanowaniu pracy w danym roku szkolnym dla samego nauczyciela, pozwalają też dyrektorowi kontrolować prawidłowość realizacji podstawy programowej w kierowanej przez niego szkole. Żaden akt prawny nie nakłada na nauczyciela obowiązku dosłownej realizacji przewidzianych w rozkładzie materiału tematów. Jak już zostało wspomniane, nauczyciel odpowiada za realizację podstawy programowej. Dlatego, nauczyciel ma prawo w ciągu roku szkolnego modyfikować rozkład materiału. Może to wynikać z braku postępów w nauce uczniów, nieobecności nauczyciela z powodu choroby itp. Natomiast, czy te modyfikacje powinny być uwzględniane w formie pisemnej i ewentualnie akceptowane przez dyrektora szkoły, zależne jest już od niego.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz