Remont szkoły
Odpowiada
07.05.2010

PYTANIE

Jestem dyrektorem szkoły z niewielkim stażem. Niedawno poinformowano mnie, że szkoła, którą kieruję, otrzymała środki na kapitalny remont planowany w okresie wakacji.


Czy w związku z tym muszę zawiesić urlop letni (jako nauczyciel mam prawo do wypoczynku w czasie wakacji)?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor szkoły jest z reguły nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym (art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i dlatego korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii (zimowych, letnich) na zasadach ustalonych dla nauczycieli. Przepisy prawa nie zawierają odrębnych regulacji dotyczących urlopu dyrektora szkoły.

Nauczyciele mają obowiązek wykorzystania urlopu wyłącznie w okresie feryjnym. Dodajmy, że w czasie ferii nauczyciel może być zobowiązany do wykonywania takich czynności jak:

– przeprowadzanie egzaminów (klasyfikacyjne, poprawkowe w tym poprawkowe maturalne);

– prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

– uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w dowolnej formie.

Czynności te nie mogą łącznie zająć mu więcej niż 7 dni. Przypomnijmy jednocześnie, że w placówkach nieferyjnych nauczyciele mają prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych w czasie przewidzianym w planie urlopów.

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Dyrektor szkoły nie może samodzielnie podjąć decyzji o niewykorzystywaniu urlopu wypoczynkowego w okresie ferii. Warunkiem legalności (zgodności z prawem) takiego postępowania jest uzyskanie na to zgody organu prowadzącego szkołę (najlepiej w formie pisemnej).

pojawia się pytanie, w jakim terminie dyrektor powinien wykorzystać urlop uzupełniający? Karta Nauczyciela nie precyzuje dokładnie terminu, można jedynie wnioskować, że w roku szkolnym, czyli do 31 sierpnia następnego roku. Jeżeli z różnych względów nie będzie to możliwe, wówczas na podstawie art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy (art. 291 § 1 – po 3 latach od dnia, w którym roszczenie o urlop stało się wymagalne nastąpi przedawnienie tego prawa).

Pamiętajmy również, że choć zasadą jest powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie będącej nauczycielem, to jednak przepisy prawa przewidują również możliwość powierzenia tego stanowiska osobie niebędącej nauczycielem. Do osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej na stanowisku dyrektora szkoły w zakresie uprawnień pracowniczych (w tym też urlopowych) stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz