Rekrutacja do szkoły średniej
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W Dz.U.2019.0.1148 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe jest zapis. Art. 134. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a–c, przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; a następnie........... 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez.

Czy jeżeli liczba kandydatów jest taka sama jak liczba miejsc do szkoły należy liczyć punkty, które uwzględniają oceny, egzamin i inne osiągnięcia? Czy można podać listę przyjętych bez przeliczania punktów.

Odpowiedź:

Tak.

Uzasadnienie:

W art. 134 ust. 2 Prawa oświatowego wskazuje się, że bierze się pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty,  oceny i inne osiągnięcia tylko jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole. W przypadku gdy liczba kandydatów jest taka sama lub mniejsza jak liczba miejsc do szkoły przyjmuje się wszystkich kandydatów. Nie potrzeby przeliczania osiągnieć, ocen, itd. na punkty, tym samym informacja o minimalnej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia nie pojawi się w informacjo o osobach przyjętych do szkoły.

Podstawa prawna:

  • 135, 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz