Przeprowadzenie egzaminu maturalnego
Odpowiada
20.04.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Chciałabym się dowiedzieć, na jakiej podstawie dyrektor deleguje nauczyciela szkoły publicznej do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole niepublicznej, w której pobierane są pieniądze za naukę? Kto płaci za taki egzamin?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 64 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm., ostatnie DzU z 2011 r. nr 35, poz. 178) za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół oraz dla osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

Wobec powyższego dyrektor szkoły jak najbardziej ma prawo oddelegować nauczyciela do pracy przy egzaminie maturalnym w innej szkole. W takim wypadku za egzamin płacić powinna szkoła, z której nauczyciel został oddelegowany, gdyż on nadal jest w pracy, a nie przebywa na urlopie bezpłatnym. Został po prostu oddelegowany.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz