Przedłużenie umowy nauczycielce z powodu ciąży
Odpowiada
25.08.2008PYTANIECzy należy przedłużyć umowę (na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo) nauczycielce, która przyniosła zaświadczenie, że jest w ciąży?
ODPOWIEDŹKwestie związane ze stosunkiem pracy nauczyciela reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674). W wypadkach nieregulowanych przepisami ustawy, zgodnie z art. 91c, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.


Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem nie zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela, dlatego należy odwołać się do przepisów Kodeksu Pracy.


Zgodnie z art. 177 Kodeksu Pracy (DzU z 1998 r., Nr 21, poz. 94)
pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Przepisu powyższego nie stosuje się do pracownicy, która jest na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.


Art. 177 Kodeksu pracy stosuje się także do wychowującego dziecko ojca, gdy ten przebywa na urlopie macierzyńskim.Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania danej pracy, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Powyższej regulacji nie stosuje się w wypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownicy, która jest w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji szkoły. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Świadczenia określone w odrębnych przepisach reguluje art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU, Nr 60, poz. 636 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę, na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zostaje przedłużona do dnia porodu.Reasumując, nauczycielce zatrudnionej na umowę o pracę zawartej na czas określony, na okres próbny albo na zastępstwo, która przekłada zaświadczenie, że jest w ciąży i z zaświadczenia wynika, że umowa o pracę
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
należy przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu.


Agata Pijanowska – apl. adw.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz