Przedłużenie awansu zawodowego
Odpowiada
08.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Z dniem 1 września 2015 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego powinnam go zakończyć 31 maja 2018 r. jednak 5 grudnia 2017 r. poszłam na zwolnienie lekarskie a 8 maja 2018 r. urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim. Do zakończenia stażu pozostało mi 26 dni grudnia z 2017 r i 5 miesięcy 2018 r . do pracy wracam 28 sierpnia wykorzystując urlopy wypoczynkowe w efekcie nie było mnie w pracy 1 rok 5 miesięcy 26 dni. Czy awans przedłuża mi się o ten czas, czyli zakończę staż 31 maja 2021 czy 26 lutego 2020 r. ?

Odpowiedź:

Może Pani kontynuować staż po powrocie do pracy. Dyrektor powinien pismem wskazać termin jego zakończenia.

Uzasadnienie:

W opisanym przypadku stosujemy nowe regulacje w awansie obowiązujące od 1 września 2019 r. Na marginesie warto dodać, że akurat w aspekcie przedłużania stażu awansu zawodowego nic się nie zmieniło.

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, jeśli nieobecność trwa powyżej miesiąca, ale nie dłużej niż rok -  staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Natomiast w sytuacji nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa wyżej oraz urlopów związanych z rodzicielstwem jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W rozpatrywanym przypadku, w związku z urlopem macierzyńskim, maksymalna nieobecność nauczycielki może trwać rok i 6 miesięcy. Okres urlopu wypoczynkowe jest okresem stażu zatem. W związku z tym staż należy przedłużyć o okres zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży i okres urlopu macierzyńskiego, czyli o okres krótszy niż rok i 6 miesięcy, a zatem nie jest zobowiązana do ponownego odbywania stażu w pełnym wymiarze.

Powinna Pani otrzymać pismo od dyrektora wskazujące datę zakończenia stażu.

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z kuratorium. Błędne ustalenie terminu zakończenia stażu może spowodować, że nauczyciel nie zrealizuje go w pełnym wymiarze co może stanowić podstawę odmowy nadania stopnia awansu zawodowego. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do terminu zakończenia stażu nauczyciela należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, który sprawuje także nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół (art. 9h ust.1  pkt 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 9c ust. 1 pkt 2, art. 9d ust. 5 i ust. 5a, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Dzień dobry,
    Jeżeli na początku ciąży przebywałam na zwolnieniu lekarskim 29 dni, a następnie wróciłam do pracy to zwolnienie również wlicza się do okresu pół roku? Chodzi mi o pół roku zwolnienia na ciążę, na którym mogę przebywać, aby nie przerwali mi awansu.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz