Promocja z wyróżnieniem
Odpowiada
24.06.2011

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy ucznia, który ma być promowany z wyróżnieniem:


czy w statucie można zamieścić zapis, że promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który oprócz średniej ocen (co najmniej 4,75) oraz minimum oceny bardzo dobrej z zachowania, nie może posiadać oceny niższej od dobrej?

ODPOWIEDŹ

Nie, w mojej ocenie statut szkoły nie może zawierać dodatkowych obostrzeń wśród warunków, których spełnienie gwarantuje otrzymanie przez ucznia promocji z wyróżnieniem Ustalenie w statucie szkoły, że wśród wszystkich ocen, które uczeń otrzymał nie może znajdować się ocena niższa niż dobra, należy uznać za niezgodne z przepisami wyższej rangi. W hierarchii aktów prawnych, statut szkoły znajduje się poniżej przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także przepisów rangi rozporządzenia – a co za tym idzie – nie powinien stać z nimi w sprzeczności.

Próbując znaleźć uzasadnienie normatywne dla powyżej przestawionej tezy, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), którego:

1) § 20 ust. 4 stanowi: „Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.”;

2) § 22 ust. 2 brzmi: „Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.”.

Wyżej zacytowane przepisy należy czytać w zestawieniu z § 3 ust. 4 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym „szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia”.

W omawianej sprawie oznacza to tylko tyle, że rozporządzenie nie pozostawia szkole swobody w zakresie formułowania dodatkowych obostrzeń warunkujących promowanie ucznia z wyróżnieniem. Jeżeli statut szkoły zawiera zapisy, które w omawianym zakresie wprowadzają dodatkowe kryteria uzyskania promocji z wyróżnieniem, to należy je uznać za niezgodne z prawem i powinny one zostać wykreślone oraz nie powinny wywoływać skutków prawnych. Materia ta bowiem została uregulowana w sposób wyczerpujący w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w

zaocznej szkole policealnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz