Procedura postępowania przy przechodzeniu uczniów między szkołami
Odpowiada
05.03.2008PYTANIE


Marcin Różalski, uczeń pierwszej klasy Technikum Budowlanego, nie jest zadowolony z wybranej przez siebie szkoły. Chciałby dalszą edukację kontynuować w placówce innego typu – technikum hotelarskim. Czy przepisy prawa zezwalają na przechodzenie z jednego typu szkół do innych? Jakie działania powinien podjąć Marcin? Jaką procedurę postępowania powinna przyjąć szkoła przyjmująca ucznia?
ODPOWIEDŹ


Przepisy prawa zezwalają na przechodzenie z jednego typu szkół do innych. Podstawą prawną tego typu działań jest:


1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2004 r. Nr 26, poz. 232),


2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),


3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562),


4) statut Zespołu Szkół Ekonomicznych.


Marcin Różalski, ubiegając się o przyjęcie do pierwszej klasy technikum hotelarskiego, musi w trakcie trwania roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły, do której chce przejść, następujące dokumenty:


- podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły, a także profilu klasy i preferowanego języka obcego,


- świadectwo ukończenia gimnazjum,


- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,


- trzy zdjęcia,


- zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania a realizowanych przez ucznia w szkole, do której dotychczas uczęszczał,


- zaświadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym,


- zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której dotychczas uczęszczał.Procedura postępowania przy przechodzeniu uczniów z jednego typu szkół do innych


Placówka: Zespół Szkół Ekonomicznych§1Zasady ogólne


1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.


2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych określone zostały odrębnym regulaminem.


3. O przyjęcie do Zespołu Szkół Ekonomicznych w trakcie roku szkolnego mogą się ubiegać uczniowie liceum lub technikum (przejście z jednego typu szkół do innych po spełnieniu warunków ujętych w procedurze).


4. O przyjęcie do klasy programowo wyższej w Zespole Szkół Ekonomicznych mogą się ubiegać uczniowie, którzy ukończyli klasę programowo niższą w liceum lub technikum.


5. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych określone zostały odrębnym regulaminem.


6. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.§2Wymagane dokumenty


1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych musi złożyć w sekretariacie szkoły:


- podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły, a także wskazaniem profilu klasy i preferowanego języka obcego,


- świadectwo ukończenia gimnazjum,


- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,


- trzy zdjęcia.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższe musi złożyć w sekretariacie
szkoły:


- podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły, a także wskazaniem profilu klasy oraz języka obcego, którego dotychczas się uczył,


- świadectwo ukończenia gimnazjum,


- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,


- dotychczas uzyskane świadectwa w szkole ponadgimnazjalnej,


- trzy zdjęcia.


3. W wypadku, kiedy uczeń przenosi się w trakcie roku szkolnego, do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć także:


- zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania a realizowanych przez ucznia w szkole, do której dotychczas uczęszczał,


- zaświadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym,


- zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której uczeń dotychczas uczęszczał.§3Terminy i miejsce składania dokumentów


1. Ustala się, iż ostateczny termin składania podań przez ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły upływa:


- 31 sierpnia danego roku – przed rozpoczęciem roku szkolnego,


- 15 października - w trakcie trwania pierwszego półrocza w danym roku szkolnym,


- do końca lutego danego roku – w trakcie trwania drugiego półrocza w danym roku szkolnym.


2. W wypadku klasy programowo najwyższej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym jest 30 września danego roku szkolnego.


3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, jak zmiana miejsca zamieszkania, dopuszcza się możliwość składania dokumentów w innych terminach.


4. Dokumenty, o których mowa w §2, ust. l, pkt.1–3, należy złożyć w sekretariacie szkoły.§4Zasady rozpatrywania podań


1. Wicedyrektorzy w terminie 7 dni od złożenia dokumentów dokonują ich analizy w celu ustalenia, czy uczeń:


- może zostać przyjęty do wskazanej w podaniu klasy bez konieczności przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych lub zaliczenia różnic programowych,


- musi zaliczyć różnice programowe wynikające z niezrealizowania przez niego w poprzedniej szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale,


- musi przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów niezrealizowanych przez ucznia w poprzedniej szkole a obejmujących szkolny plan nauczania dla oddziału, w którym zamierza kontynuować naukę.


2. Na podstawie uzyskanych od właściwego wicedyrektora informacji dyrektor w ciągu 7 dni wydaje zgodę na przejście z jednego typu szkoły do innej.


3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor może wyznaczyć termin spotkania z uczniem oraz jego rodzicem (prawnym opiekunem).§5Wydawanie decyzji


1. Decyzja o przyjęciu do szkoły wydawana jest na specjalnym druku zawierającym w szczególności:


- imię i nazwisko ucznia,


- datę przyjęcia do szkoły,


- nazwę i rodzaj szkoły, w której uczeń do tej pory realizował obowiązek nauki,


- klasę i profil, do której uczeń został przyjęty.


2. W razie konieczności przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub zaliczenia różnic programowych decyzja o przyjęciu ucznia oprócz informacji podanych w ust. l zawiera:


- nazwy przedmiotów,


- zakres materiału,


- termin i formę zaliczenia.


3. Powyższą decyzję otrzymuje rodzic, a jeden egzemplarz stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


4. Dyrektor nie wyraża zgody na przejście ucznia z jednego typu szkoły do innej, jeżeli:


- nie ma wolnego miejsca we wskazanym przez niego oddziale,


- złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne,


- podanie wpłynęło po terminie wskazanym w §3, ust. l, a nie zachodzą okoliczności zapisane w §3, ust. 3 niniejszej procedury,


- stwierdzi znaczące różnice pomiędzy planem nauczania realizowanym w dotychczasowej szkole a obowiązującym we wskazanym przez ucznia oddziale.§6Egzaminy klasyfikacyjne i ich terminy


1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadzany jest przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.


2. Termin i zakres materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:


- imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin,


- termin przeprowadzenia egzaminu,


- zestawy zadań wylosowane przez zdającego,


- wynik egzaminu i uzyskaną ocenę,


4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


5. Ustała się, iż terminem nieprzekraczalnym dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów przyjętych:


- do dnia 31 sierpnia danego roku – jest 31 października danego roku,


- do dnia 15 października danego roku – jest 31grudnia danego roku,


- do końca lutego danego roku – jest 30 kwietnia danego roku.


6. W wypadku klasy programowo najwyższej ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego jest 31 grudnia danego roku szkolnego.


7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego terminu w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.§7Zaliczenie różnic programowych


1. Zaliczenie różnic programowych wynikających z niezrealizowania przez ucznia w poprzedniej szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale odbywa się w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez nauczyciela uczącego dany przedmiot.


2. Termin i zakres materiału obowiązujący na zaliczeniu ustala nauczyciel i uczeń przystępujący do zaliczenia.


3. Po przeprowadzonym zaliczeniu nauczyciel uczący danego przedmiotu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Na stronie z nauczanym przedmiotem dokonuje wpisu, który powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę zaliczenia i zakres zaliczonego materiału oraz formułę „zaliczył/a” lub „nie zaliczył/a”.


4. Ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym dla zaliczenia różnic programowych dla uczniów przyjętych:


- do dnia 31 sierpnia danego roku – jest 31 października danego roku,


- do dnia 15 października danego roku – jest 31 grudnia danego roku,


- do końca lutego danego roku – jest 30 kwietnia danego roku.


5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego terminu w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu zaliczenia różnic programowych.§8Wychowawca klasy


1. Obowiązkiem wychowawcy klasy, do której przyjęty został nowy uczeń, jest:


- wpisanie ucznia na listę w dzienniku lekcyjnym,


- przeprowadzenie rozmowy wprowadzającej z uczniem i jego rodzicem (prawnym opiekunem),


- wypisanie arkusza ocen dla przyjętego ucznia,


- sprawdzenie przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną, czy uczeń przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z wyznaczonego przedmiotu lub czy zaliczył w ustalonych z nauczycielem terminach różnice programowe,


- poinformowanie właściwego wicedyrektora o zaliczeniu przez ucznia bądź niezaliczeniu egzaminów klasyfikacyjnych lub różnic programowych.§9Nauczyciel uczący w danym oddziale


1. W wypadku ucznia przyjętego na podstawie decyzji, o której mowa §5, ust. 2 niniejszej procedury, nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale z przedmiotów wymienionych w powyższej decyzji zobowiązany jest do:


- przekazania uczniowi w terminie 14 dni od przyjęcia go do szkoły zakresu materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym z prowadzonego przez tego nauczyciela przedmiotu i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym,


- sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu i złożenia go w sekretariacie szkoły,


- określenia nie później niż w ciągu 14 dni zakresu materiału i terminu zaliczenia różnic programowych i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym,


- odnotowania w dzienniku lekcyjnym na stronie z nauczanym przedmiotem faktu uzupełnienia różnic programowych,


- poinformowania wychowawcy o uzupełnieniu różnic programowych przez ucznia w wyznaczonym terminie.§10Sekretariat szkoły


1. Pracownicy sekretariatu szkoły odpowiedzialni są za niezwłoczne poinformowanie ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) o decyzji podjętej przez dyrektora.


2. Pracownicy sekretariatu szkoły w wypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły odpowiadają za:


- niezwłoczne wystosowanie pisma do szkoły, w której uczeń realizował dotychczas obowiązek nauki, z prośbą o przesłanie kopii dokumentów związanych z jego wynikami nauczania,


- niezwłoczne wystawienie legitymacji szkolnej,


- niezwłoczne dokonanie wpisu nowo przyjętego ucznia do księgi uczniów.


Załącznik nr 1. Uczeń zostaje przyjęty bez konieczności zaliczenia różnic programowych


Załącznik nr 2. Uczeń musi zaliczyć różnice programowe w formie egzaminu klasyfikacyjnego


Załącznik nr 3. Uczeń musi zaliczyć różnice programowe na zasadach określonych przez nauczycielaLucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz