Prawo do dodatku stażowego w drugim miejscu pracy
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry : Od 1.09 2019r w związku z reorganizacją zatrudnienia ,przechodzę w stan nieczynny z KN. Jednocześnie podejmują pracę na zastępstwo w innej szkole, w której to zostałem poinformowany , że nie będę miał dodatku stażowego gdyż nie dostarczyłem świadectwa pracy. Świadectwo pracy otrzymam ze szkoły macierzystej dopiero po zakończeniu stanu nieczynnego. Jak ta sytuacja wygląda z pkt. prawnego?.

 

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Okres pracy równoległej nie podlega wliczeniu. Zatem w tej szkole na zastępstwo nie zalicza się  okresów pracy wliczanych do dodatku za wysługę lat w podstawowym miejscu pracy. Dopiero po zakończeniu stanu nieczynnego na podstawie przedłożone świadectwa staż zostanie doliczony do wysługi lat.

Uzasadnienie:

Zasadą jest, że prawo do dodatku za wysługę lat stanowi uprawnienie nauczyciela odrębnie w ramach każdego nawiązanego w szkole stosunku pracy. Zastrzeżeniem od powyższej zasady jest jednoczesne zatrudnienie nauczyciela w dwóch i więcej szkołach. W związku z nawiązaniem kolejnego stosunku pracy, sytuacja ulega zmianie. Powstaje wówczas bowiem sytuacja zatrudnienia podstawowego i dodatkowego. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z 15.10.2010 r., III PK 9/10 podstawowym miejscem pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach, jest szkoła, w której nauczyciel jest wyżej wynagradzany. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy – z tym, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

W powyższej sytuacji mamy do czynienia z jednoczesnością zatrudnienia w szkole w ramach stosunku pracy podstawowego i dodatkowego. Zatem – okres zatrudnienia podstawowego nie może podlegać zaliczeniu do okresu pracy w ramach stosunku dodatkowego. W ramach zatrudnienia dodatkowego dodatek stażowy będzie wypłacany od czwartego roku pracy. Natomiast jeżeli jakieś okresy pracy nie zostały zaliczone w podstawowym miejscu pracy, albo pojawi się jakiś dodatkowy, zakończony okres zatrudnienia (poświadczony świadectwem pracy), który nie został zaliczony do okresów zatrudnienia podstawowego, wówczas nie ma przeciwwskazań do tego, aby zaliczyć ten okres do okresu zatrudnienia dodatkowego. Skoro bowiem ten okres nie został zaliczony do zatrudnienia podstawowego, nie ma podstaw, aby nie zaliczyć do zatrudnienia dodatkowego.

Podstawa prawna:

  • 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 214 r. poz. 416 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz