Praktyki pedagogiczne
Odpowiada
10.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Ukończyłam studia magisterskie jednolite na kierunku Pedagogika, o specjalności Praca Socjalna w roku 2011. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w 2016r. I w roku 2016 zaczęłam studia podyplomowe na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne. Mam jeszcze ukończone studia podyplomowe na kierunku: Autyzm.  Przygotowanie pedagogiczne "ukończyłam" teoretycznie, ale nie mam gdzie zrobić praktyk pedagogicznych :( Dlatego nie mam jeszcze dyplomu. Czy te praktyki pedag. muszę zrobić w szkole, z jakimś kierunkiem związanym z pracą socjalną, pomocą społeczną? Bo to mój "główny" kierunek studiów? Obecnie pracuje w szkole specjalnej jako nauczyciel - wychowawca w klasie edukacyjno-terapeutycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Natomiast w § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostało określone, że przez przygotowanie pedagogiczne, należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu "psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej", nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin "w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia" oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Z punktu widzenia dyrektora szkoły przepisem umożliwiającym realizację przez studentów praktyki pedagogicznej w szkole jest art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe. O tym jednak, jak ta współpraca wygląda pod względem formalnym decydują w znacznej części wewnętrzne regulacje danej uczelni. Zasady odbywania praktyk zawodowych, w szczególności liczbę godzin praktyk, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ale również te regulacje nie określają, czy współpraca między szkołą a szkołą wyższą odbywa się na podstawie umowy czy porozumienia.

Dla dyrektora szkoły istotna jest jedynie regulacja art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. Na tej podstawie może przyjąć studenta niezależnie od tego, czy ma on skierowanie, porozumienie do podpisania, czy umowę.

Zatem pomocy należy szukać na uczelni organizującej dane studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Podstawa prawna:

  • 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.),
  • 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.),
  • 9 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz