Pracownicy administracyjni w szkole
Odpowiada
17.05.2011

PYTANIE

Na jakich warunkach powinni być zatrudnieni pracownicy administracji w szkole? Czy obowiązują ich te same podwyżki, co nauczycieli i na jakich zasadach powinni dostawać urlopy?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 5d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

Pracownicy administracji szkolnej są zatrudnieni na stanowiskach pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę, np. kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły. Do pracowników administracji nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela, w tym dotyczące wynagrodzeń. Stosuje się do nich przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, a w sprawach w niej nieuregulowanych odpowiednio przepisy Kodeksu pracy (np. przepisy dotyczące zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy czy określające uprawnienia urlopowe).

Wykaz stanowisk pracowniczych, a także zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa szczegółowo wydane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398, z późn. zm.). W załączniku nr 3 do rozporządzenia został określony m. in. wykaz stanowisk, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla stanowisk pracowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty określone są one w rozdziale V – jednostki działające w zakresie oświaty, dziale H – w samorządowych jednostkach organizacyjnych w IV tabeli.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawcy (dyrektorzy) zostali zobowiązani do określenia w drodze regulaminu wynagradzania:

1) wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych;

2) szczegółowych warunków wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego

oraz fakultatywnie do ustalenia:

1) warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

2) warunków i sposobu przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz