Praca w dwóch szkołach
Odpowiada
14.05.2010

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na pełen etat w mojej szkole, pracuje dodatkowo w innej szkole (niepublicznej).


Został przez dyrektora tamtej placówki oddelegowany jako opiekun na wycieczkę. W jaki sposób (zgodny z prawem) mogę umożliwić mu ten wyjazd (związany z nieobecnością w pracy w mojej szkole)? Dodam, że dyrektor szkoły niepublicznej chce zapłacić za nieobecność tego nauczyciela.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze i czasie odpowiadającym okresowi tych ferii. Z przytoczonego przepisu wynika, że nie jest możliwe udzielenie urlopu nauczycielowi placówki feryjnej w innym okresie niż okres ferii. Przepis ten wyłącza również możliwość zastosowania art. 1672 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), czyli obowiązku udzielenia pracownikowi 4 dni w roku urlopu na jego żądanie. Jednakże art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela daje możliwość udzielenia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć urlopu płatnego w celach szkoleniowych. Nauczyciel ponadto może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

W przedstawionej sytuacji, może Pani skorzystać właśnie z przepisu art. 68 Karty Nauczyciela, doprecyzowanego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 5) i udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego na okres oddelegowania go na wycieczkę, traktując to jako „inną ważną przyczynę”.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz