Powrót dziecka ze szkoły
Odpowiada
30.05.2011

PYTANIE

W jakim wieku dziecko może wracać ze świetlicy samodzielnie do domu, jeśli rodzic wyrazi na taki powrót pisemną zgodę?


Czy świetlica szkolna może zakazać odbierania dziecka przez starsze rodzeństwo?

ODPOWIEDŹ

Na wstępie należy ustalić, od jakiego wieku dzieci mogą samodzielnie poruszać się po drogach. Pojęcie „drogi” należy rozumieć zgodnie definicją ustawową zawartą w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.). Droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Art. 43 ust. 1 ustawy stanowi, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Zatem przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat.

Zapis ten nie zwalnia oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli z wykazywania troski o bezpieczeństwo dzieci. Na osobach tych ciąży ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad osobą dziecka. W przypadku rodziców wynika on z przysługującej im władzy rodzicielskiej, która powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka – art. 95 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: DzU z 1964 r. nr 9, poz. 59, z późn. zm.). Przepisy o władzy rodzicielskiej stosuje się odpowiednio do sprawowania opieki – art. 155 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z kolei obowiązek nauczycieli do zapewnienia opieki uczniom wynika z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

W świetle powyższych przepisów wydaje się, że pisemna zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu dziecka, które ukończyło 7 lat jest wystarczająca. Oczywiście, zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia. Nie ma podstaw, aby zakazywać odbierania dziecka ze szkoły przez starsze rodzeństwo. Jednak, w tym wypadku również należy domagać się pisemnego oświadczenia rodziców.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz