Pensum dyrektora szkoły – pedagoga
Odpowiada
22.08.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy pedagog zostanie dyrektorem szkoły, może on jako dyrektor pełnić w ramach pensum funkcję pedagoga szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów określa organ prowadzący szkołę lub placówkę. Odbywanie godzin dydaktycznych przez dyrektora szkoły jest jego obowiązkiem. Zwolnić go z niego może, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę. Ten sam przepis nakłada obowiązek obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi szkoły przez wspomniany organ. Wspomniana obniżka uzależniona jest od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Obowiązki pedagoga szkolnego należy niewątpliwie rozpatrywać jako obowiązki nauczycielskie. Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400) pedagog jest traktowany tak samo jak nauczyciel. Wynika z tego, że pedagog, który pełni obowiązki dyrektora szkoły na gruncie przepisów prawa jest nauczycielem. Dlatego nie ma przeszkód, aby w ramach jego pensum pełnić funkcję pedagoga. Oczywiście będzie przysługiwała mu odpowiednia, określona przez organ prowadzący, obniżka godzin. Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.) czas trwania godziny zajęć pedagoga liczony jest według godzin zegarowych, wynosi więc ona 60 minut, a nie 45.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz