Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora
Odpowiada
18.10.2011
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu opinii (głosowanie w trybie jawnym)?

Czy jest to ujęte w zapisach prawnych? Jeżeli tak, to proszę o informację o podstawie prawnej.

ODPOWIEDŹ

W myśl art. 6a ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Oceny tej dokonuje się po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Opinie powinny być wyrażone na piśmie – § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1066, z późn. zm.). Formalnie opinia nie wiąże organu dokonującego oceny, niemniej zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe.

Na mocy art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. Art. 40 ustawy stanowi, że w skład rady pedagogicznej wchodzą między innymi: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Do jego zadań należy przygotowywanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej. Przepisy prawne nie przewidują odrębnych rozwiązań na wypadek opiniowania przez radę pedagogiczną pracy dyrektora. Wydaje się dopuszczalne uregulowanie tej kwestii w ustalonym na podstawie art. 43 ustawy regulaminie działalności rady pedagogicznej. Można przewidzieć w regulaminie funkcję zastępcy przewodniczącego, który zajmowałby się przygotowywaniem i prowadzeniem zebrań rady w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy dyrektora.

Kolejny problem stanowi tryb podejmowania uchwały rady w sprawie opinii o pracy dyrektora. Tu również nie ma szczególnej regulacji prawnej. Ustawa o systemie oświaty w art. 43 ust. 1 stanowi jedynie, że uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przepis ten odnosi się do wszelkich uchwał rady. To, czy głosowanie ma się odbywać w sposób jawny czy tajny, powinno zostać rozstrzygnięte w regulaminie rady pedagogicznej. Nie ma przeszkód, aby w zależności od przedmiotu uchwały głosowanie było jawne bądź tajne.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz