Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Odpowiada
21.04.2011

PYTANIE

Czy wychowawca klasy III, za ustną zgodą rodzica, może przeprowadzić badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2009 r. nr 5, poz. 46) opinię poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje na podstawie pisemnego wniosku rodzica dziecka. Na jego wniosek lub za jego zgodą poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Również zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DzU z 2008 r. nr 173, poz. 1072) zespoły orzekające we wspomnianych poradniach wydają orzeczenia i opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wprawdzie wspomniany przepis nie stanowi wprost wymogu pisemnej formy wniosku, jednakże mając na uwadze przepis § 6 ust. 1 pkt 4 przytoczonego rozporządzenia, który stanowi, że wniosek powinien zawierać podpis wnioskodawcy, należy rozumieć, że musi mieć on formę pisemną.

Mając na uwadze powyższe, moim zdaniem, nie wystarczy ustna zgoda rodzica na przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a powinna mieć ona formę pisemną.

dr Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz