Opieka nad uczniami podczas rekolekcji
Odpowiada
19.03.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie, kto sprawuje opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji

Uczę klasę pierwszą i 90% moich uczniów korzysta z opieki świetlicy szkolnej – ich rodzice pracują. Czy mam obowiązek zaprowadzić dzieci do kościoła, zaczekać na nie i przyprowadzić do świetlicy? Proszę o podanie przepisów prawnych regulujących tę sprawę.

ODPOWIEDŹ

Kwestie związane z organizacją nauki religii w szkołach reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (DzU z 2002 r. nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 przywołanego rozporządzenia – uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. W tym czasie pieczę nad uczniami zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji odbywają się na zasadzie porozumienia pomiędzy organizatorem rekolekcji a szkołą. Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 5a Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Również przepis § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r, nr 6, poz. 69, z późn. zm.), nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie pobytu w szkole, jak też podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza obiektami szkolnymi.

Okres rekolekcji nie jest czasem wolnym dla nauczycieli, a więc dyrektor szkoły, zapewniając bezpieczeństwo uczniom, może zlecić zadania w tym zakresie nauczycielom. Moim zdaniem, również w tych czynnościach mieści się zaprowadzenie uczniów do kościoła. Nie może natomiast dyrektor szkoły zobligować nauczyciela do uczestniczenia w obrzędach religijnych, gdyż stanowiłoby to naruszenie art. 53 ust. 6 Konstytucji RP (DzU z 1997 r. nr 78, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz