Odrobienie godzin na świetlicy
Odpowiada
10.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem wspomagającym i mam 12 godzin na świetlicy. Jeśli nie ma mojego podopiecznego i zostało to zgłoszone dyrekcji to, czy jest możliwość, abym te godziny odrobiła na świetlicy, gdzie jedna jednostka lekcyjna trwa 60 min?  Czy wtedy jedna jednostka lekcyjna z uczniem 45 min jest równa jednostce lekcyjnej na świetlicy równej 60 min.

 

Odpowiedź:

Przepisy nie przewidują konieczności odpracowania zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności dziecka.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę realizuje tygodniowy wymiar godzin uwarunkowany wymiarem zatrudnienia. Podobnie godziny ponadwymiarowe przydzielane i rozliczane są w wymiarze tygodniowym, zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

W związku z tym zwiększenie liczby godzin zajęć w danym tygodniu wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla nauczyciela.

Jednocześnie nie ma również przeciwskazań, by w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych zapewnić realizację zajęć w innym terminie. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że ewentualne odrabianie zajęć jest uwarunkowane formą zatrudnienia nauczycieli.

Warto w tym miejscu wskazać jak wygląda kwestia wynagrodzenia za niezrealizowaną godzinę zajęć z uwagi na nieobecność ucznia.

Jeżeli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi, to nauczyciel realizuje zajęcia wspomagające na podstawie istniejącego już stosunku pracy zawartego ze szkołą, a zatem nie ma potrzeby zawierania w tym wypadku dodatkowej umowy o pracę. Realizacją zajęć następuje w ramach pensum dydaktycznego. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie należne jest pracownikowi za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Zatem nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny zrealizowane lub za godziny, które nie zostały zrealizowane z przyczyn dotyczących szkoły, czy też inaczej z powodu okoliczność za które nauczyciel nie ponosi odpowiedzialność (pozostawał w gotowości do świadczenia pracy). Z drugim wskazanym przypadkiem mamy do czynienia w przypadku spełnienia kumulatywnie następujących przesłanek: nauczyciel miał zamiar wykonywania pracy, nauczyciel pozostawał do dyspozycji pracodawcy przez czas niemożności wykonywania pracy, nauczyciel uzewnętrznił wolę świadczenia pracy, istniała faktyczna możliwość świadczenia pracy, niemożności świadczenia pracy zaistniała z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lub niezależnych od pracownika (zob. wyrok SN z dnia 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Wypłata nauczycielowi wynagrodzenia jest zatem uzależniona od ustalenia jakiego rodzaju okoliczności doprowadziły do niezrealizowania zajęć wspomagających.

Podstawa prawna:

  • 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 80, art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz