Odprawa
Odpowiada
23.07.2009PYTANIEDo 31.08.2008 r. byłem zatrudniony jako nauczyciel na postawie mianowania. W związku z ograniczeniem godzin od 01.09.2008 do 31.08.2009 za moją zgodą jestem zatrudniony na 16/18 etatu.


Ponieważ od nowego roku szkolnego nie będzie dla mnie godzin, dyrektor chce rozwiązać ze mną stosunek pracy na podstawie art. 20 KN. W jakiej wysokości należy mi się odprawa sześciomiesięczna (zasadnicze wynagrodzenie z sierpnia 2008 czy sierpnia 2009)? Czy po rozwiązaniu umowy (art. 20 KN) mogę podjąć pracę w tej samej szkole (w wymiarze 5 godzin tygodniowo)?
ODPOWIEDŹOdnośnie zadanego pytania zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który mówi, że dyrektor szkoły w razie:


1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;


2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.


Powyższe zapisy stwierdzają, że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może mieć ograniczone zatrudnienie do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, ale za zgodą nauczyciela. W przypadku braku zgody stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, czyli rozwiązuje się stosunek pracy. Powyższe przepisy dokładnie odzwierciedlają sytuację przedstawioną w pytaniu.


Jeśli natomiast chodzi o sześciomiesięczną odprawę, zastosowanie ma tutaj art. 22 ust 2a Karty Nauczyciela: „W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2,
podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6,
jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela
z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2”. Innymi słowy, w przypadku, w którym znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2a Karty Nauczyciela, podstawą ustalenia odprawy w wysokości szcześciomiesięcznego wynagrodzenia będzie wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn. zm.).


Rozumiem, że w przedstawionej sytuacji dyrektor nie miał możliwości zapewnienia nauczycielowi pracy w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, czyli minimum 9 godzin, a do obsadzenia pozostało 5 godzin. Jeśli więc dyrektor wyrazi wolę zatrudnienia osoby, z którą rozwiązał umowę i wypłacił sześciomiesięczną odprawę, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz