Ochrona przeciwpożarowa
Odpowiada
27.07.2011

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może wyznaczyć nauczyciela, który ma ukończone studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,


do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej – stosownie do art. 209 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy? Jeżeli nie, to na jakie szkolenie należy skierować pracownika?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor może wyznaczyć nauczyciela do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, jak również zdecydować o tym, w jakim wymiarze czasu pracy zostanie zatrudniony. W dużej mierze zależy to od wielkości placówki i zakresu zadań. Jedna i ta sama osoba może szkolić pracowników w zakresie przeprowadzenia szkolenia wstępnego oraz udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Musi ona jednakże posiadać udokumentowane świadectwo odbycia przeszkolenia w tym zakresie.

W przypadku szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji wystarczającym jest odbycie szkoleń (wstępnych i okresowych) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdyby dyrektor szkoły chciał zatrudnić osobę z zewnątrz do wykonywania zadań służby bhp, to musiałaby ona posiadać tytuł specjalisty bhp oraz co najmniej rok przepracować w służbie bhp.

Reasumując, uprawnienia nauczyciela do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników są wystarczające. W związku z powyższym może zajmować stanowisko inspektora lub pracownika wyznaczonego do spraw bhp.

Szczegółowy zakres działania, organizację i uprawnienia służby bhp reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704, z późn. zm.). Natomiast szkolenie wstępne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy może prowadzić pracownik, wyznaczony przez dyrektora szkoły, posiadający odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz