Oceny końcoworoczne
Odpowiada
21.09.2009PYTANIECzy przewidywane oceny końcoworoczne z zajęć edukacyjnych mogą ulec zmianie? Czy taka ocena (przewidywana) jest oceną ostateczną i nie wolno już nauczycielowi jej podwyższyć lub obniżyć?
ODPOWIEDŹRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z pózn. zm.) wśród celów oceniania wewnątrzszkolnego wymienia motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce (§ 3 ust. 1 pkt 3). I dalej, charakteryzując działania nauczyciela z nim związane, wskazuje na konieczność ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 3 pkt 6).


Zgodnie z § 11
ust.
9 Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.


Zapisy te jasno prowadzą nas do wniosku, że
przewidywana ocena roczna nie musi być ostateczna. Może ulec zmianie, jeżeli uczeń spełni zapisane w statucie szkoły warunki, dotyczące uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych (§ 3 ust. 4 Rozporządzenia).Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz