Ocenianie
Odpowiada
29.10.2010

PYTANIE

Jakie są procedury zmiany sposobu oceniania (z systemu punktowego na system z ocenami 1–6)?


Jakie są obowiązki nauczycieli wynikające z tej zmiany? Czy ocena roczna (semestralna) ma być wyliczona jako normalna średnia, czy też nauczyciel może ustalić w przedmiotowym systemie oceniania średnią ważoną? Jakie akty prawne regulują przedstawioną sytuację?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedzi na powyższe pytania należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

§ 3 ust. 4 rozporządzenia stanowi, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

Z § 3 ust. 3 pkt 3 i § 13 ust. 1 rozporządzenia wynika, że oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) ustala się według skali i w formach określonych w statucie szkoły. Zmiana skali może nastąpić w drodze odpowiednich zmian w statucie.

Projekt zmian statutu przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły. Z tym, że w szkołach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. Wynika to z art. 42 ust. 1, art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W związku z tym, że statut jest wewnętrznym aktem prawnym szkoły, wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele muszą dostosować do niego swoje przedmiotowe systemy oceniania.

§ 11 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

W pewnych przypadkach rozporządzenie narzuca określoną skalę ocen lub ich rodzaj. Zgodnie z § 13 ust. 2 roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego modułu, jak również oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustala się według tej samej 6-stopniowej skali (§ 14 ust. 1 i 2).

W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi (§ 13 ust. 3).

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi (§13 ust. 4).

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (§ 12 ust. 1). Przepisy rozporządzenia nie narzucają sposobu ustalenia tych ocen. Od nauczyciela zależy, czy będzie stosował średnią arytmetyczną, czy też średnią ważoną, chyba że zostało to rozstrzygnięte w statucie szkoły.

Warto dodać, że w szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (§ 12 ust. 4).

Z kolei w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu szczegółowe warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danego modułu określa statut szkoły (§ 14 ust. 3).

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz