Ocena stażu
Odpowiada
12.04.2011

PYTANIE

Staż na nauczyciela dyplomowanego zakończyłem w czerwcu 2009 r., jednak dyrektor mnie nie ocenił. W czerwcu 2010 r. nastąpiła zmiana dyrektora.


Okazało się, że zaginęło moje sprawozdanie z realizacji planu. Proszę o informację w jaki sposób i kto ma mnie ocenić, gdyż chciałem zamknąć temat swego awansu do końca tego roku szkolnego.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciel mianowany odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego po zakończeniu stażu powinien złożyć do dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji planu w ciągu 30 dni od zakończenia stażu. Następnie, zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeżeli rada rodziców nie przedstawi swojej opinii w przewidzianym terminie dyrektor dokonuje oceny bez tej opinii.

Nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków, nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Brak oceny dorobku zawodowego za okres stażu uniemożliwia wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z opisu sytuacji wynika, iż może być poważny problem z jej uzyskaniem, ponieważ brakuje w dokumentacji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Poza tym przekroczone zostały terminy związane z wystawieniem ww. oceny.

W tej sytuacji zawiniły dwie strony dyrektor – bo nie dopełnił formalności związanych z procedurą awansu zawodowego i nie dokonał oceny (ma braki w dokumentacji – zaginięcie sprawozdania), ale jednocześnie nauczyciel mianowany ubiegający się o najwyższy stopień awansu zawodowego, powinien bowiem znać prawo oświatowe i reagować na uchybienia pracodawcy. Dziwi fakt, że dopiero po tak długim czasie nauczyciel przypomniał sobie o braku oceny dorobku zawodowego…

Decyzja o tym, co dalej leży w gestii organu odwoławczego. Proponuję z wyżej wymienioną sprawa zgłosić się do kuratorium oświaty.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz