Ocena pracy nauczyciela
Odpowiada
20.11.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE
Co jaki okres jest dokonywana ocena pracy przez dyrektora? Czy o dokonanie oceny pracy ubiega się pracownik, czy o tym powinien pamiętać dyrektor? Co dzieje się, gdy dyrektor zapomina dokonać oceny pracy?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ocenie podlega praca każdego nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty, w stosunku do którego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego po zakończonym stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Obowiązujące przepisy nie przewidują obligatoryjnego oceniania pracy nauczyciela w ściśle określonym czasie.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu:1. z inicjatywy dyrektora szkoły lub 2. na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców.

Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, może też z własnej inicjatywy zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego. Jeżeli z wnioskiem o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego zwróci się oceniany nauczyciel, wówczas dyrektor jest zobowiązany wystąpić o tę opinię. Jeśli brak jest takich możliwości zasięgnięcia opinii właściwego doradcy metodycznego, dyrektor może zasięgnąć opinii:– innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,– opiekuna naukowo-dydaktycznego – w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli i publicznego kolegium pracowników służb społecznych.

Z powyższego wynika, że oceny dokonuje się na wniosek, a nie w ściśle określonych terminach. Jedyny termin odgórnie narzucony przez prawo to upływ co najmniej roku od poprzedniej oceny nauczyciela. Skoro więc przepisy nie narzucają dokonywania oceny w konkretnych terminach, nie przewidują także kar dla dyrektora czy negatywnych konsekwencji dla nauczyciela, jeśli ocena nie zostanie przeprowadzona.

Jeśli jednak nauczyciel czy inny podmiot uprawniony złożą wniosek o przeprowadzenie oceny – dyrektor powinien ją przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz