Ocena pracy nauczyciela
Odpowiada
29.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy to prawda, że dyrektor niebędący nauczycielem mianowanym nie może dokonywać oceny pracy nauczyciela?

Odpowiedź:

Dyrektor niebędący nauczycielem mianowanym może dokonywać oceny pracy nauczyciela, ale w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w szkole nadzór pedagogiczny. W tym wypadku nie chodzi bowiem o posiadany przez dyrektora stopień awansu zawodowego, a o jego kwalifikacje pedagogiczne.

Zgodnie z art. 6a ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły (przedszkola lub placówki), w której jest zatrudniony ten nauczyciel. Kompetencje w zakresie oceny pracy nauczyciela są ograniczone w wypadku dyrektorów nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, tj. osób niebędących nauczycielami, powołanych na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dokonując oceny pracy nauczyciela, są oni obowiązani ustalić ocenę w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – DzU z 2012 r., poz. 1538, dalej r.o.p.n.). Natomiast dokonując oceny nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny, są oni obowiązani ustalić ocenę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą (§ 2 ust. 3 r.o.p.n.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz