Ocena dorobku zawodowego
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dyrektor Szkoły chcę oceny za okres stażu nauczyciela kontaktowego, którego byłem opiekunem. Nie doszło do zakończenia stażu , bo nauczyciel kontraktowy nie wywiązał się skutecznie z jego zakończenia. Czy Dyrektor Szkoły może żądać oceny.

Odpowiedź:

Opiekun powinien wypełnić swoje zadania wynikające z przepisów prawa – w ciągu 14 dni od zakończenia stażu przedstawić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Zakończenie stażu wynika ze zrealizowania określonej długości stażu (9 miesięcy), po ewentualnym okresie jego przedłużenia.

Uzasadnienie:

W opisanej sprawie zakładam, że sprawa dotyczy stażu rozpoczętego przed 1 września 2018 r.

W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 128 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Jeżeli w opisanej w pytaniu sytuacji nauczyciel stażysta rozpoczął staż w roku szkolnym 2017/2018, ale go ukończył (lub ukończy) dopiero w roku szkolnym 2018/2019, to powinien on otrzymać ocenę dorobku zawodowego i stosuje się w tym zakresie przepisy art. 9c ust. 5-11 KN w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2018 r.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły - w przypadku nauczyciela stażysty - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Nauczyciel stażysta nie ma prawa przerwać staż (może to zrobić jedynie nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany na swój wniosek). Skoro tak dyrektor szkoły powinien wymagać od nauczyciela wypełniania jego obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu oraz innych przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Również opiekun stażu musi wypełnić swoje zadania wynikające z przepisów prawa.

Podstawa prawna:

  • art. 9c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji obowiązującej przed 1 września 2018 r.

§  5 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz. U. z 2013 r. poz. 393 ze zm.) – w wersji obowiązującej przed 1 września 2018 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz